TOC

Thông tin các tướng, kỹ năng, kiến trúc của trò chơi trên điện thoại Hồng Đồ Chi Hạ (Epic War: Throne) phiên bản SEA

(liên tục cập nhật)

Kiến trúc

— On Field

Tướng

Danh sách tất cả các tướng

Kỹ năng

Danh sách tất cả các kỹ năng

Binh chủng

Lính thủ mỏ tài nguyên

Related posts