Hồng Đồ Chi Hạ Kịch Bản 

[Kịch bản TMTP] – Ác Chiến

Phiên bản này sẽ được thay đổi một số đặc điểm để phù hợp với tên phiên bản Ác chiến. Ngoài những thay đổi nhỏ ra thì tất cả sẽ được giữ lại như phiên bản Quốc chiến

Thay đổi vị trí thành

Khu vực Tư châu một số thành sẽ được thay đổi vị trí

Kiến trúc liên minh mới

Tháp công thành: Chỉ có thể xây khi là phe đang tấn công, và chỉ xây trong phạm vi thành mà liên minh đang chiếm, cần 4 ô để xây

Tăng giá trị công thành của các khí giới

Các thay đổi khác

  • Kịch bản kéo dài 30 ngày
  • Đặc điểm của tế đàn có thay đổi nhỏ
  • Không mở chế độ du hiệp
  • Thay đổi thời gian mở các nối các châu
  • Kiến trúc tài nguyên có thể tăng cấp 10 khi Lạc Dương được chiếm hoặc kịch bản tới giai đoạn 11, tuy nhiên chỉ tối đa có thể nâng 5 cái. Đồng thời không giới hạn số lượng kiến trúc tài nguyên dưới cấp 10
  • Giới hạn thành viên liên minh là 200+50
  • Bảo vệ quốc thổ: Khi Đóng quân sẽ hồi 30% thương binh ngay sau trận đánh
  • Giới hạn cấp tướng 45 khi PVE

Related posts

Bình luận