Hồng Đồ Chi Hạ Sửa kỹ năng Tin tức 

Sửa kỹ năng: Trương Ninh, SP Vu Cát, Tả Từ, SP Trương Bảo

Lưu ý thời gian cập nhật và thứ tự cập nhật các tướng sửa kỹ năng hoàn toàn phụ thuộc vào nhà phát hành phiên bản Quốc tế (Global)

Cải tiến kỹ năng của các tướng cũ để tạo sự đa dạng hơn xây dựng quân đoàn chiến đấu của trò chơi Hồng Đồ Chi Hạ (Epic War: Thrones). Lần này các tướng được sửa đồi gồm: Trương Ninh, SP Vu Cát, Tả Từ, SP Trương Bảo

Tả Từ – Kỳ môn độn giáp

Toàn thể tướng bên ta, sau mỗi lần phóng thích kn chủ động, nếu thờii gian hồi kỹ năng đó lớn hơn hoặc bằng 20 giây thì 100% sẽ giảm 10 giây thgian hồi kn; và làm tăng 50% sát thương cho lần phóng thích kỹ năng chủ động tiếp theo.
Toàn bộ tướng đối thủ, nếu thời gian hồi chiêu của kn chủ động là 10s thì sẽ bị tăng thêm 10s
Nếu Trí của tướng mục tiêu thấp hơn Tả Từ thì sẽ giảm một lượng sát thương nhất định của tướng mục tiêu này (mỗi 1 tướng Quần hùng trong quân đoàn sẽ tăng giá trị giảm thêm 10%)

SP Trương Bảo – Hoán bôn

Giới hạn ở toàn tướng phe ta, khi tạo st thuộc tính kéo dài có 80% khả năng chuyển thành st Trí lực một lần cùng thuộc tính (trạng thái không biến mất). ST phe ta gây ra sẽ cao hơn 60% so với tổng st kéo dài ban đầu.
Mỗi lần tướng địch nhận 1 lần st thuộc tính Lôi, sẽ làm tăng 15% st nhận vào, tối đa 4 lần, kéo dài suốt trận, không thể xóa

Trương Ninh – Áp túc xuất bốc

Nếu toàn bộ tướng phe ta thuộc Quần hùng, có 50% tỉ lệ chuyển đổi st bất kỳ thuộc tính thành st không thuộc tính (nếu chỉ số Trí ban đầu của TN cao hơn chủ tướng địch thì tỉ lệ tăng gấp đôi). Tướng địch đang trong trạng thái Lôi bạo sẽ giảm 60% st, đồng thời hồi binh lực phe ta dựa trên 60% st đc phe ta gây ra

SP Vu Cát – Đạo hóa

Lần lượt chọn tướng địch có thuộc tính cao nhất trong mỗi thuộc tính ( tổng cộng 6 lần), nếu giá trị này thấp hơn Trí của Vu Cát, tướng đó sẽ chuyển 50 điểm thuộc tính cho tướng phe ta có thuộc tính đó thấp nhất. Mỗi khi bị chuyển đi thuộc tính thì tướng đó sẽ nhận thêm sát thương (tăng thêm 10% cho mỗi 1 tướng Quần hùng có trong quân đoàn phe ta). Nếu tướng mục tiêu có trí cao hơn VC thì chỉ chuyển 5 điểm và không kèm hiệu ứng gì khác

Related posts

Bình luận