Kịch bản Gia tộc Lừng lẫyHồng Đồ Chi Hạ Kịch Bản 

[Kịch bản] Gia tộc lẫy lừng

Gia tộc

Yêu cầu tạo gia tộc, Luật lệ, điều hành hoàn toàn giống với Liên minh. Điểm khác là số lượng thành viên của gia tộc bị giới hạn ở 50 người là tối đa

Gia tộc cứ điểm

Sau khi gia nhập gia nhập hoặc tạo được gia tộc thì mới có thể thành lập gia tộc cứ điểm

Gia tộc cứ điểm có thể nâng cấp, cấp tối đa là cấp 6

Thành viên gia tộc có thể điều động quân đến cứ điểm gia tộc, số lượng đội được điều động phụ thuộc vào đẳng cấp gia tộc

Gia tộc cứ điểm có thể xây dựng các kiến trúc đặc thù, hơi khác với xây dựng trong thành của liên minh

Thành viên trong gia tộc có thể hưởng lợi ích của cứ điểm

 

Số lượng cứ điểm có thể xây tối đa là 3, cấp 10 xây được 1 cái, cấp 30 xây được cái thứ 2, cấp 50 xây được cái thứ 3

Tài nguyên dồi giàu

Kịch bản gia tộc được thêm nguồn tài nguyên mới: Tài nguyên dồi giàu. Gia tộc có thể chiếm cứ Tài nguyên dồi giàu, sau khi chiếm giữ thành công, toàn bộ tài nguyên của tất cả thành viên sẽ được gia tăng sản lượng

Tài nguyên dồi giàu có cơ chế tương tự như 1 thành trắng, có nghĩa là gia tộc nào công chiếm đầu tiên sẽ nhận được thưởng lần đầu công chiếm. Tài nguyên dồi giàu sẽ có tướng thủ, quân thủ và độ bền

Tài nguyên dồi giàu có thể tiến hành “cày cấy”, sau khi cày cấy sẽ trở thành Ruộng dâu, hoặc có tỉ lệ nhất định trở thành Đào viên. Ruộng dâu hay Đào viên đều là phiên bản tăng cấp của tài nguyên dồi giàu, đều có khả năng Thu thập. Tuy nhiên đối với Đào viên sẽ có thêm đặc trưng là có Tầm bảo, người chơi cử quân đội đi tầm bảo có thể thu hoạch thêm tài nguyên

Ruộng dâu
Ruộng dâu

Đào viên
Đào viên

Cày cấy

Thành viên gia tộc có thể chọn Cày cấy trên Tài nguyên dồi giàu của gia tộc, bằng cách chọn Tài nguyên dồi giàu rồi chọn Cày cấy.

Mỗi lần cày cấy cần điều động quân đội tới thực hiện, người chơi có thể chọn thời gian cày cấy: 1 giờ, 2 giờ hoặc 3 giờ. 

Mỗi lần cày cấy tiêu tốn 15 Thể lực và 1 Lệnh

Cày cấy sẽ giúp tăng cấp Tài nguyên dồi giàu, mỗi 5 phút tăng 1 điểm, khi điểm đầy thì Tài nguyên dồi giàu sẽ tăng cấp. Khi tăng cấp thì tỉ lệ cao ra Ruộng dâu, tỉ lệ thấp ra Đào viên

Thu thập

Sau khi Tài nguyên dồi giàu nâng cấp thành Ruộng dâu hoặc Đào viên thì công năng thu thập sẽ mở ra

Mỗi ngày thu thập tối đa 3 lần

Mỗi lần tốn 15 Thể lực và 6 Lệnh

Thời gian thu thập mỗi lần là 15 phút

Tầm bảo

Khi Tài nguyên dồi giàu nâng cấp ra Đào viên thì người chơi có thể cử quân đoàn đến tầm bảo

Một ngày chỉ được tầm bảo 1 lần

Mỗi lần tốn 15 thể lực và 1 Lệnh

Thời gian tầm bảo là 3 tiếng

Quy tắc chiếm lĩnh

Gia tộc có thể công chiếm các Tài nguyên dồi giàu lẫn nhau, nếu chiếm thành công thì giữ nguyên trạng thái của Tài nguyên dồi giàu đó

Nhiều gia tộc cùng đánh 1 Tài nguyên phì nhiêu thì tính gia tộc nào thành công đánh hạ cuối cùng (last hit)

Tài nguyên dồi giàu chỉ thuộc gia tộc, nghĩa là dù tham gia hay rồi gia liên minh thì tài nguyên dồi giàu cũng thuộc gia tộc đó

Trường hợp gia tộc giải tán thì Ruộng dâu/Đào viên/Tài nguyên dồi giàu sẽ về lại trạng thái ban đầu

Nơi khởi đầu (Birth State)

bản đồ kịch bản gia tộc

Người chơi KHÔNG thể tự do chọn nơi khởi đầu, hệ thống sẽ căn cứ vào số lượng và lực lượng của liên minh và người chơi đơn lẻ đăng ký kịch bản mà tiến hành phân phối người chơi vào nơi khởi đầu. Người chơi đăng ký sẽ nhận được thư hệ thống thông báo nơi khởi đầu, và chỉ có thể vào Châu khởi đầu đó mà thôi

Đội ngũ cùng báo danh giới hạn tối đa 50 người

Người chơi tham gia nữa chừng có thể tự chọn nơi khởi đầu

Tông tộc chiếm được tối thiểu 1 Cánh Đồng ở châu khác là có thể thu nạp người chơi của châu này

Liên minh

Khi Gia tộc đạt tới cấp nhất định có thể thành lập liên minh, mỗi liên minh có tối đa 8 gia tộc (đã bao gồm gia tộc thành lập)

Tộc trưởng của gia tộc thành lập liên minh sẽ tự động trở thành minh chủ của liên minh ban đầu. Có thể truyện vị cho người trong tộc hoặc tộc trưởng tộc khác

Có thể bổ nhiệm các vị trí nội cát cho các tộc trưởng các tộc trong liên minh

Thành viên giữa các gia tộc trong cùng 1 liên minh không thể tấn công lẫn nhau

Gia tộc chưa gia nhập liên minh thì không thể đánh người chơi khác

Sau khi gia nhập liên minh, tất cả các tộc cùng hưởng tài nguyên cứ điểm lợi ích của nhau

Liên minh cần chiếm tối thiểu 1 thành ở châu khác là có thể nhận tông tộc ở châu này vào liên minh

Thành trì chỉ thuộc liên minh

Related posts

Bình luận