Supply Camp – Mộc ngưu lưu mã

Tăng quân lương (Supplies) cho đội Cấp Mức giới hạn Supply WoodGỗ IronSắt StoneĐá Thời gian nâng cấp 1 104 270,000 270,000 360,000 05:00:00 2 108 540,000 540,000 720,000 10:00:00 3 112 810,000 810,000 1,080,000 20:00:00 4 116 1,080,000 1,080,000 1,440,000 30:00:00 5 120 1,440,000 1,440,000 1,920,000 40:00:00 Xem thêm các công trình kiến trúc khác: Chi tiết

Temple – Đền thờ

Tăng số lượng lãnh thổ có thể sở hữu Cấp Số lượng đất cộng thêm WoodGỗ IronSắt StoneĐá Thời gian nâng cấp 1 +4 15,000 15,000 30,000 01:00:00 2 +8 30,000 60,000 60,000 02:00:00 3 +12 60,000 120,000 120,000 03:00:00 4 +16 90,000 180,000 180,000 04:00:00 5 +20 120,000 240,000 240,000 06:00:00 6 +24 180,000 360,000 360,000 08:00:00 7 +28… Chi tiết

Anti-cavalry II – Cự mã công doanh II

Tăng số lượng cản có thể xây Cấp Số lượng WoodGỗ IronSắt StoneĐá Thời gian nâng cấp 1 4 60,000 60,000 120,000 08:00:00 2 6 120,000 120,000 240,000 16:00:00 3 8 240,000 240,000 480,000 24:00:00 4 10 480,000 480,000 960,000 48:00:00 Xem thêm các công trình kiến trúc khác: Chi tiết

Anti-cavalry I – Cự mã công doanh

Rào cản phòng ngự đường đi của kẻ địch, xây trên đất trống và đã qua thời gian bảo vệ Cấp Cấp Anti HP của anti WoodGỗ IronSắt StoneĐá Thời gian nâng cấp 1 1 300 15,000 15,000 30,000 01:00:00 2 2 500 30,000 30,000 60,000 03:00:00 3 3 700 60,000 60,000 120,000 06:00:00 4 4 900 240,000 240,000 480,000… Chi tiết

Train Place – Luyện tướng sở

Nơi luyện cấp cho thẻ tướng Cấp EXP tướng WoodGỗ IronSắt StoneĐá Thời gian nâng cấp 1 80,000 15,000 15,000 45,000 05:00:00 2 100,000 60,000 60,000 180,000 10:00:00 3 120,000 120,000 120,000 360,000 20:00:00 4 160,000 180,000 180,000 540,000 30:00:00 5 200,000 270,000 270,000 810,000 40:00:00 Xem thêm các công trình kiến trúc khác: Chi tiết

Market – Chợ

Nơi có thể trao đổi giữa các tài nguyên với nhau Cấp Tỉ lệ trao đổi WoodGỗ IronSắt StoneĐá Thời gian nâng cấp 1 40% 22,500 22,500 22,500 01:00:00 2 50% 90,000 90,000 90,000 03:00:00 3 60% 135,000 135,000 135,000 06:00:00 Xem thêm các công trình kiến trúc khác: Chi tiết

Building Camp – Doanh kiến phủ

Tăng số lượng tháp canh, lều trại ( 2 công trình này tính chung số lượng xây) Cấp Số lượng WoodGỗ IronSắt StoneĐá Thời gian nâng cấp 1 3 → 4 15,000 15,000 30,000 04:00:00 2 4 → 6 30,000 30,000 60,000 16:00:00 3 6 → 8  120,000 120,000 240,000 24:00:00 4 8 → 10 240,000 240,000 480,000 48:00:00 Xem… Chi tiết

Tent Camp – Lều trại

Lều có thể dùng cho đội quân lưu trú tạm thời trên chiến trường, khi lưu tại lều, đội quân sẽ hồi phục đầy quân lương (supply), giảm thời gian di chuyển trên bản đồ bằng cách Shift (chuyển quân). Tại lều trại cũng có thể trưng binh tại chỗ, tuy nhiên sẽ cần tốn thêm tiền ngoài tài nguyên… Chi tiết

Sentry Camp – Tháp canh

Hỗ trợ mở khóa các kiến trúc liên quan đến tháp canh như lều trại, tháp canh Cấp Cấp tháp WoodGỗ IronSắt StoneĐá Thời gian nâng cấp 1 1 3,000 3,000 6,000 0:15:00 Khi xây tháp canh chỉ cần chiếm 1 ô và đủ tài nguyên là có thể xây được, thời gian xây tháp canh là 30 phút Xem… Chi tiết

City wall – Tường thành

Hỗ trợ phòng thủ Cấp HP thành Độ bền WoodGỗ IronSắt StoneĐá Thời gian nâng cấp 1 1700 200 15,000 15,000 15,000 01:00:00 2 2000 400 30,000 30,000 30,000 02:00:00 3 2250 1,000 45,000 45,000 45,000 04:00:00 4 2500 1,400 67,500 67,500 67,500 06:00:00 5 2750 3,000 75,000 75,000 75,000 10:00:00 6 3000 4,000 97,500 97,500 97,500 14:00:00 7 3250… Chi tiết
1 2