Hồng Đồ Chi Hạ Kịch Bản 

[Kịch bản] Thiên Mệnh Tứ Phương

I. Công dụng và quy tắc của tượng đài

Nếu có thể chiếm lĩnh cái này tứ phương tế đàn liên minh, đem thu hoạch được thần nhân phù hộ, trên chiến trường thẳng tiến không lùi, Lạc Dương thuộc về, cũng đem quay chung quanh tế đàn triển khai!

Mỗi tế đàn đều có 2 loại hiệu quả, đó là bảo hộ và tấn công.

 

 Bảo hộ

Hiệu quả bảo hộ chỉ có tác dụng đối với thành trì trung lập (thành trắng, chưa bị liên minh nào chiếm đóng) trong khu vực Si (Từ châu). Nếu liên minh chiếm được tế đàn thì hiệu quả bảo hộ không có tác dụng, trong trường hợp một liên minh khác tấn công tế đàn đã bị chiếm thì không cần lo lắng hiệu quả bảo vệ này.

 Tấn công

Hiệu quả tấn công có tác dụng đối với tất cả trạng thái của thành trì trong khu vực Si (Từ châu) dù là trung lập hay đã bị chiếm giữ. Mỗi loại tế đàn có hiệu quả tăng cường khác nhau, các thành viên trong liên minh giữ tế đàn đều được hưởng hiệu quả này. Chủ liên minh phải chọn cụ thể tế đàn thực hiện cầu phúc thì mới có hiệu quả, đồng thời chỉ duy nhất 1 hiệu ứng của 1 tế đàn có tác dụng trong cùng một thời điểm.

II. Vị trí tượng đài

Từ châu – Võ đức

Tên chúc phúc: Tuyên Võ/Vũ (Xuanwu)

    Bảo hộ hiệu quả: Giảm võ lực tổn thương đối với quân thủ thành
    Công kích hiệu quả: Tăng võ lực tấn công quân thủ thành

Kinh châu – Sở vương

Tên chúc phúc: Kiên thành (Solid)

    Bảo hộ hiệu quả: Giảm giá trị công thành (siege value)
    Công kích hiệu quả: Tăng giá trị công thành (siege value)

Hán Trung – Văn thành

Tên chúc phúc: Sùng Văn (Chongwen)

    Bảo hộ hiệu quả: Giảm trí lực tổn thương đối với quân thủ thành
    Công kích hiệu quả: Tăng trí lực tổn thương đối với quân thủ thành

Tịnh châu – Phúc tộ

Tên chúc phúc: Chửa trị (Healing)

    Bảo hộ hiệu quả: Khi thành trì bị tấn công, tướng thủ thành có tỉ lệ nhất định được hồi sinh
    Công kích hiệu quả: Sau khi công thành, hồi phục một phần lính bị thương

III. Bản đồ

 

Khác với kịch bản Trị loạn trong Hồng Đồ Chi Hạ, kịch bản Thiên mệnh tứ phương, số lượng khu vực khởi tạo chỉ còn lại 4 châu: Tây Lương, U Ký, Dự Châu và Tây Thục, người chơi sẽ chọn 1 trong 4 khu vực này để bắt đầu. Khu vực tài nguyên có 8 khu bao gồm cả 4 tế đàn nằm ở đối ứng phương hướng: Tịnh châu (Phúc tộ đàn), Hán Trung (Văn thành đàn), Kinh châu (Sở vương đàn), Từ châu (Võ đức đàn). Liên minh chiếm giữ tế đàn giúp việc công chiếm các thành trì giảm đi độ khó.

IV. Quy tắc mở cổng

Giai đoạn 1 và 2: Mở giới hạn giữa khu khởi tạo và khu tài nguyên, các liên minh nên tận dụng thời gian này chiếm giữ tế đàn và phát triển thành viên

Giai đoạn 3: mở ra giới hạn giữa các khu tài nguyên, trung tâm 4 đại khu tài nguyên. Giai đoàn này các liên minh có thể tiến hành tranh đoạt tế đàn của nhau

Giai đoạn 4: Mở ra 9 cửa khu vực trung tâm để tranh đoạt Lạc Dương!

Xem thêm

Related posts

Bình luận