Phân Doanh

Bead March Token WoodGỗ IronSắt StoneĐá Thời gian 500 6 20,000 20,000 20,000 04:00:00 bảng chi tiết tài nguyên cần để nâng cấp Xem thêm các công trình kiến trúc khác: Chi tiết

Strategic Hub – Mưu Lược Phủ

Từ sau bản cập nhật ngày 07/01/2022 phiên bản SEA sẽ có thêm Mưu lược phủ. Do đó để sử dụng mưu lược phải tăng nó lên ít nhất cấp 1 để có thể sử dụng Cấp Tăng giới hạnMưu lược nghiêncứu cùng lúc WoodGỗ IronSắt StoneĐá Thời gian nâng cấp 1 +1 50,000 50,000 150,000 05:00:00 2 +2 150,000… Chi tiết

Copper Smelter – Xưởng luyện xu

Mỗi giờ sản sinh một lượng xu nhất định, dựa theo cấp độ của xưởng luyện xu. Cấp xưởng luyện xu dựa theo cấp của quặn mỏ mà nó được xây dựng, Lưu ý: khi xây dựng hoàn thành Xưởng luyện xu thì sản lượng của mỏ tài nguyên bị dùng xây xưởng xu sẽ bị mất đi Cấp Sản… Chi tiết
1 2 3 11