Super Archer – Phụ nỗ tồi chu

Tên kỹ năng: Super Archer – Phụ nỗ tồi chu Tăng 80% STR dmg của SKILL 1 là active skill, và tăng 10% tỉ lệ Crit (x2 STR dmg khi kích hoạt thành công) mỗi lần skill đó gây dmg, kéo dài 20s, có thể xếp chồng tối đa 2 lần Cấp S Loại Passive (Bị động) Hiệu quả buff… Chi tiết

Burn in Xinye – Hỏa thiêu tân dã

Tên kỹ năng: Burn in Xinye – Hỏa thiêu tân dã Tự thân cùng 1 tướng phe mình có chỉ số INT cao nhất mỗi lần kích hoạt active skill hoặc, master skill đề cao bản thân 10% Foresigt (x2 INT dmg khi kích hoạt thành công, có thể bị xóa bỏ, xếp chồng tối đa 3 lần) trong 20s,… Chi tiết

Annihilate – Đoạt khí công tâm

Tên kỹ năng: Annihilate – Đoạt khí công tâm Đánh thường làm mục tiêu nhận thêm 30% INT dmg trong 10s, đồng thời gây 165% INT dmg Cấp A Loại Combo (liên kích) Hiệu quả STR buff Tiêu hao thẻ tướng, để nhận + + Sử dụng được cho Xuất hiện từ S3 (mùa 3) Các loại võ kỹ khác Chi tiết

Taoist legend – Hoàng thiên hóa đạo

Tên kỹ năng: Taoist legend – Hoàng thiên hóa đạo Gây 140% LIGHTNING INT dmg cho 2 tướng địch, và 140% LIGHTNING INT dmg cho tướng địch đang bị hiệu ứng Electrified (giật điện). Nếu không có tướng địch nào bi hiệu ứng Electrified thì sẽ gây tương đương lượng dmg cho 1 tướng địch ngẫu nhiên Loại Chủ động… Chi tiết

Detour – Tị thực tính hư

Tên kỹ năng: Detour – Tị thực tính hư Ngẫu nhiên chọn 1 tướng phe địch ở hàng sau tấn công bất ngờ (bỏ qua quy tắc của trận hình) tăng 20% tỉ lệ Crit của combo skill và 20% né trong 20s Cấp S Loại Bị động Hiệu quả buff Tiêu hao thẻ tướng, để nhận + Sử dụng… Chi tiết

Firm Defense – Kiên thành ngự khỏa

Tên kỹ năng: Kiên thành ngự khỏa Trong 60s đầu tiên, giảm 100% crit int dmg của tất cả quân địch, sau khi tướng phe mình nhận crit INT dmg (không tính crit int dmg theo thời gian), ngẫu nhiên chọn 2 tướng phe mình tăng lên 10% Foresigt (x2 INT dmg khi kích hoạt) torng 20s, tối đa xếp… Chi tiết