Nghịch Thủy Hàn Discord Bot

Các tính năng của Nghịch Thủy Hàn discord Bot:

  • Tự động gửi nhắc nhở các hoạt động trong game mỗi 7.5 giờ
  • Lệnh hiển thị các hoạt động mỗi ngày trong game
  • Lệnh hiển thị sự kiện lớn đang diển ra
  • Lệnh kiểm tra giá bán nhân vật, tiền đồng ở server Kinh Hồng Chiếu Ảnh
  • Thông tin giờ vận tiêu an toàn
  • Link hướng dẫn tải game, đăng ký trò chơi
  • Ảnh chữ cho boss 5 Vũ Dương thành, chữ tiếng Trung các thần chức ở boss 6
  • Chữ tiếng Trung đánh chế độ khó của boss 2 

Nhấn link này: http://bit.ly/nthdcbot , (người dùng phải có quyền hạn nhất định của server discord muốn dùng) đăng nhập và chọn server muốn sử dụng bot